Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok istotny dla spółek, które poniosły stratę podatkową w CIT przed przystąpieniem do PGK i nie zdążyły jej rozliczyć. WSA potwierdził, że termin pięciu lat podatkowych na obniżenie dochodu spółki (podatnika) nie obejmuje okresu, w którym spółka była członkiem PGK. Tym samym okres ten jest „zawieszony” na czas funkcjonowania PGK (wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1308/20).

Przypomnijmy, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, podatnicy co do zasady mogą obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Spółki tworzące PGK tracą status podatnika CIT na czas obowiązywania umowy o PGK. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 maja 2020 r. uznał, że wspomniany przepis nie przewiduje wyjątków od reguły rozliczania strat w trakcie pięciu lat podatkowych, a wykładnia literalna nie wskazuje na szczególne uregulowania dające prawo do kontynuowania rozliczania strat poniesionych przed utratą statusu podatnika.

W konsekwencji, Dyrektor KIS stwierdził, że spółka po przystąpieniu do PGK może nawet utracić prawo do rozliczenia poniesionej straty, jeżeli grupa będzie istniała w okresie, w którym takie odliczenie byłoby możliwe (tj. 5 kolejnych lat podatkowych).

Warto zauważyć, że powyższe stanowisko jest sprzeczne z dotychczasową, wieloletnią praktyką interpretacyjną. We wcześniejszych interpretacjach, zawieszenie terminu na rozliczenie strat podatkowych spółki na czas jej funkcjonowania w ramach PGK było potwierdzane (np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 stycznia 2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-533/15/SK, czy Dyrektora KIS z dnia 6 października 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.311.2017.1.APO).

Dyrektor KIS nie dostrzegł, że zgodnie z przepisami, spółka powinna mieć możliwość rozliczenia straty w trakcie pięciu następujących po sobie lat podatkowych, w których to spółka jest podatnikiem.

WSA w Warszawie zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, rok podatkowy spółki tworzącej PGK kończy się w dniu poprzedzającym początek roku podatkowego przyjętego przez grupę. Następny rok podatkowy takiej spółki rozpocznie się dopiero po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy o PGK. W związku z tym, zdaniem sądu, początek okresu funkcjonowania PGK powoduje zawieszenie rozpoczęcia kolejnego roku podatkowego spółki – członka grupy. Kolejne lata podatkowe spółki nastąpią dopiero po zakończenia obowiązywania umowy o PGK.

Nie sposób nie zgodzić się z tym rozumowaniem sądu. Skoro bowiem w okresie funkcjonowania PGK jako podatnika CIT lata podatkowe samej spółki nie biegną, to nie ma ona możliwości rozliczenia straty poniesionej przed powstaniem PGK. Należy zatem przyjąć, że okres najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych, w których można rozliczyć stratę podatkową dla celów CIT, dotyczy wyłącznie lat podatkowych tego samego podatnika. Nie ma natomiast podstaw do uznania, że chodzi tu o pięć jakichkolwiek kolejnych lat podatkowych następujących po roku podatkowym, w którym spółka poniosła stratę.

Warto zauważyć, że w zbliżone zagadnienie rozpatrywał już WSA we Wrocławiu w wyrokach z dnia 9 października 2018 r. (I SA/Wr 675/18 i I SA/Wr 674/18) i podobne jak WSA w Warszawie uznał racje podatników. Wyroki nie są prawomocne. Być może przełożą się jednak na odstąpienie przez Dyrektora KIS od prób dokonywania wykładni contra legem i podważania dotychczasowej wieloletniej praktyki..

Jeśli interesują Państwa kwestie związane z powołaniem lub funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych, zapraszamy do odwiedzania naszej strony MDDP,oraz do kontaktu ze wskazanymi tam ekspertami.

Potrzebujesz #WIĘCEJ? Przeczytaj artykuł Agnieszki Wnuk, Partnera oraz doradcę podatkowego, na temat rulingu z 15 maja 2020 r., którego dotyczy komentowany wyrok!

ARTYKUŁ
Podziel Się z Innymi!