W ostatnich tygodniach zarysowała się nowa linia interpretacyjna, która ponownie (po 4 latach przerwy) daje możliwość rozliczania niektórych wydatków w czasie dla celów wyniku podatkowego. Może być to szczególnie istotne dla branży nieruchomościowej w stosunku do wydatków na niektóre fit-outy, letting fee czy cash contribution.

W ostatnich latach funkcjonowało jednolite stanowisko organów podatkowych i sądów w zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów (KUP) wydatków o charakterze bilansowych RMK. Zgodnie z nim, datą poniesienia kosztu jest pierwsze zaksięgowanie wydatku na jakimkolwiek koncie bilansowym. Oznaczało to, że bilansowe RMK dla celów podatkowych należało rozliczać jednorazowo. Ta interpretacja została wypracowana na podstawie art. 15 ust. 4e w zw. z art. 15 ust 4d zd. pierwsze ustawy CIT.

Powyższe podejście jest korzystne dla podatników, którym zależy na szybkim zaliczeniu wydatku do KUP (również np. w kontekście wstępnych opłat leasingowych). Okazało się natomiast niekorzystne dla branż, którym zależy na rozliczaniu pewnych istotnych wydatków w dłuższych okresach, zwłaszcza dla branży nieruchomościowej.

Należy jednak pamiętać, że w art. 15 ust. 4d zapisano również zdanie drugie, które stanowi odrębną normę prawną od zdania pierwszego. Zgodnie z nim, istnieje możliwość rozliczania wydatków w czasie, pod warunkiem, że wydatek dotyczy okresów przekraczających rok podatkowy. Kluczowe jest to, że norma ta jest niezależna od daty poniesienia kosztu, a więc nie stoi w sprzeczności z dorobkiem orzeczniczym w zakresie zdania pierwszego.

Organy podatkowe początkowo nie chciały zaakceptować odrębnego stosowania art. 15 ust. 4d zd. drugie – patrz np. interpretacja z 27.11.2020 r. – sygn. 0111-KDIB1-3.4010.451.2020.1.APO. Następnie pojawiły się orzeczenia sądowe nakazujące uwzględniać normę prawną z tego przepisu (wyrok WSA w Szczecinie z 03.12.2020 r. sygn. akt I SA/Sz 663/20, wyrok WSA w Warszawie z 15.09.2021 – sygn. III SA/Wa 260/21). W interpretacji z 20.09.2021 – sygn. 0114-KDIP2-2.4010.201.2021.1.AS organ podatkowy zaakceptował już rozliczanie wydatków w czasie na tej podstawie.

W celu przyjęcia właściwego momentu rozliczenia KUP kluczowy jest zatem charakter wydatku tj. czy dotyczy on okresów przekraczających rok podatkowy czy nie. Na tej podstawie należy ocenić, czy wyznacznikiem jest data poniesienia kosztu czy też odrębna norma z art. 15 ust. 4d zd. drugie ustawy CIT. MDDP jest prekursorem nowej linii interpretacyjnej (prowadziliśmy postępowania ze spraw III SA/Wa 260/21, 0114-KDIP2-2.4010.201.2021.1.AS). Mamy zwłaszcza szerokie doświadczenie w rozliczaniu takich wydatków jak: fit-outy, letting fee czy cash contribution.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!