W czerwcu 2019 r. ukazała się jedna z pierwszych interpretacji indywidualnych dotycząca ulgi podatkowej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. tzw. ulgi IP Box. Ulga ta uprawnia do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej [dalej: kwalifikowane IP].

Wnioskodawca  zatrudnia na umowę o pracę specjalistów, którzy poza czynnościami mającymi charakter twórczy, w tym tworzeniem kodów źródłowych i programów komputerowych, uznawanymi za działalnością badawczo rozwojową  B+R, wykonują również zadania o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, koordynacyjnym, technicznym, biorą również udział w delegacjach czy spotkaniach z klientami.

Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły tego, czy ustalając dochód z działalności podlegającej niższej stawce podatku dochodowego  powinien uznać za koszt  wynagrodzenie wypłacane pracownikom związane z działalnością B+R w zakresie kwalifikowanego IP oraz czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania powinien uwzględnić całość wynagrodzenia pracowników, czy jedynie część związaną z honorarium autorskim.

Podstawą opodatkowania dochodu z kwalifikowanych IP jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP osiągniętych w roku podatkowym. Wysokość kwalifikowanego dochodu ustala się w oparciu o tzw. wskaźnik nexus. Zastosowanie wskaźnika nexus pozwoli na określenie tej części dochodu z kwalifikowanych IP, która podlega preferencyjnej 5% stawce. Pozostała część dochodu z kwalifikowanych IP jest opodatkowana na zasadach ogólnych (niepreferencyjnych).

Przykładowo, jeżeli wartość wydatków na działalność B+R związaną z kwalifikowanym IP poniesionych bezpośrednio (tzw. własnych, nie zlecanych zewnętrznym podmiotom) przez samego podatnika wyniosła 900 tys. zł, wartość wydatków na działalność B+R związaną z kwalifikowanym IP poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego przez podatnika wyniosła 300 tys. zł, wartość wydatków na działalność B+R związaną z kwalifikowanym IP poniesionych na rzecz podmiotu powiązanego przez podatnika wyniosła 800 tys. zł, natomiast podatnik nie nabył kwalifikowanego IP, to wskaźnik nexus wynosi w takim wypadku 0,78.

(900 000+300 000)x1,3            1 200 000×1,3           1 560 000
___________________________ = _________________ = _____________ = 0,78

900 000+300 000+800 000      2 000 000                  2 000 000

Oznacza to, że 78% dochodu z kwalifikowanego IP będzie korzystało z preferencyjnej 5% stawki podatkowej.

Organ uznał, że wynagrodzenie pracownika, który realizuje działalność B+R stanowi dla podatnika koszt faktycznie poniesiony przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność B+R związaną z kwalifikowanym IP.

Do kosztów, o których mowa we wskaźniku nexus podatnik może zaliczyć m.in. poniesione koszty związane z zatrudnieniem pracowników w części w jakiej realizuje działalność B+R związaną z kwalifikowanym IP. Dodatkowo organ wskazał, że ustawodawca nie ograniczył tych kosztów tylko do honorarium autorskiego, istotne jest wykazanie związku między: wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem/rozwojem/ulepszeniem kwalifikowanych IP, kwalifikowanymi IP, dochodami uzyskanymi z kwalifikowanych IP.

Organ zauważył, że wnioskodawca nie wykazał bezpośredniego związku wynagrodzenia dotyczącego innych obowiązków pracowniczych z kwalifikowanym IP. Wobec tego, część wynagrodzenia niezwiązana z kwalifikowanym IP nie powinna być uwzględniona w obliczaniu wskaźnika nexus.

Organ podkreślił, że jeżeli pracownik wykonuje pracę związaną zarówno z działalnością B+R, jak i niezwiązaną z taką działalnością, pracodawca powinien wyodrębnić tę części wynagrodzenia, która nie jest związana z realizacją działalności B+R. Ta część nie będzie  więc uwzględniona przy obliczaniu wskaźnika nexus.

Jak wynika z powyższej interpretacji, na podatnikach ciążą dodatkowe obowiązki administracyjne dotyczące odpowiedniego ewidencjonowania wynagrodzenia pracowników w celu udowodnienia związku wynagrodzenia z wykonywanymi pracami z zakresu B+R.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.171.2019.2.ES.

Podziel Się z Innymi!