23 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.’

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie odpisów na ZFŚS w ten sposób, że za 2019 r. obowiązywać będą dwie podstawy naliczenia odpisów podstawowych.  

Aktualnie podstawą naliczania odpisu podstawowego na ZFŚS jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej obowiązujące w II półroczu 2013 r. (tj. 3 278,14 zł). W wyniku nowelizacji przepisów, za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  podstawą naliczania odpisów na ZFŚS będzie natomiast wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej obowiązujące w II półroczu 2014 r. (tj. 3 389,90 zł), co będzie skutkowało wzrostem podstawy naliczenia odpisu za ten okres o ponad 3%.

Obowiązki dla pracodawców z mocą wsteczną 

Wejście w życie nowelizacji przepisów oznacza, że w 2019 r. odpis podstawowy naliczany na ZFŚS na każdego pracownika wykonującego pracę w tzw. warunkach normalnych wyniesie:

  • 1229,30 zł – w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,
  • 1271,20 zł – w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Różnica wynikająca z podwyższenia podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS powinna zostać przekazana przez pracodawców na rachunek ZFŚS do 31 października 2019 r.

W konsekwencji, jako że zmiana dotyczy okresu począwszy od 1 sierpnia 2019 r., niezbędna będzie weryfikacja i korekty dokonanych już odpisów oraz planu dochodów i wydatków z ZFŚS. Zmiana przepisów w trakcie roku wiąże się również z poniesieniem dodatkowych kosztów przez pracodawców, które nie były kalkulowane na etapie ustalania budżetu firmy.

Kolejne podwyżki odpisu od 2020 roku? 

Nowelizacja przepisów z 11 września 2019 r. nie odnosi się do kwestii wysokości odpisu na ZFŚS za 2020 r. Brak jest również projektów ustaw w tym zakresie.

Jednakże bazując na dotychczasowych informacjach, resort finansów już rozważa dalsze zmiany w wysokości odpisów na ZFŚS ze skutkiem od 2020 r. Jednym z kierunków ma być powiązanie wysokości odpisu z przeciętnym wynagrodzeniem za 2018 r. Jeżeli zmiany te weszłyby w życie, oznaczałoby to skokowy, bo około 20%, wzrost odpisu w porównaniu z aktualnym stanem prawnym.

Podziel Się z Innymi!