Podatnicy PIT i CIT mają możliwość wybrania stawek indywidualnych w stosunku do środków trwałych używanych lub ulepszonych. Skutkiem tego są wyższe miesięczne odpisy amortyzacyjne, które stanowią koszt uzyskania przychodów. Stosowną decyzję podatnicy powinni podjąć na etapie nabywania środka trwałego.

Przykładowo, dla budynków stawka indywidualna może wynieść nawet 10%, zamiast standardowej 2,5%. Jeżeli budynek jest wart 10 mln zł, oznacza to odpisy amortyzacyjne w wysokości 1 mln zł rocznie, zamiast standardowo 250 tys. zł. Takie rozwiązanie może zatem przynieść istotne oszczędności dla podatników.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest to, aby środek trwały był po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji danego podatnika. Ponadto, przepisy zawierają warunki dla uznania środków trwałych za używane lub ulepszone oraz limity stawek indywidualnych dla środków trwałych w oparciu o ich klasyfikację KŚT oraz wartość początkową, np. maszyny przemysłowe o wartości powyżej 50 tys. zł mogą być amortyzowane stawką 20%, zamiast standardowej 7% lub 10%. Taki środek trwały jest uznany za używany, jeżeli przed nabyciem był wykorzystywany przynajmniej 6 miesięcy, a ulepszony jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 20% jego wartości początkowej.

Szczególne rozwiązanie przewidziano dla budynków niemieszkalnych, których limit oblicza się w oparciu o liczbę lat, które upłynęły od oddania do używania, przy czym stawka nie może być wyższa niż 10%.

Pewnym ograniczeniem jest to, że podatnik, który decyduje się na stawki indywidualne nie ma swobody zmiany (obniżania) stawek od nowego roku podatkowego, która przysługuje przy standardowej amortyzacji liniowej. Nie jest to jednoznaczne, ale za takim podejściem opowiedział się NSA w wyroku z 21.04.2015 r., sygn. II FSK 454/13. Warto podkreślić, że takie uprawnienie jest atrakcyjne w szczególności dla podatników, którzy przewidują wykazanie strat podatkowych w kolejnych latach podatkowych.

Nabywając składniki majątku, warto przeanalizować, czy możliwe oraz korzystne jest zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Podziel Się z Innymi!