14 lutego 2019 r. opublikowano program działania Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) na 2019 r.

W dokumencie wskazano, że jednym z obszarów kontroli PIP w 2019 r. będzie przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Kontrole będą koncentrowały się na następujących aspektach:

 • dopełnienie obowiązku zawierania umów o zarządzanie PPK,
 • dopełnienie obowiązku zawierania indywidualnych umów o prowadzenie PPK w imieniu pracowników i innych osób zatrudnionych, uczestniczących w PPK,
 • dopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK.

Kontrola w 2019 r. będzie dotyczyła podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.). Przypominamy, że ta grupa podmiotów będzie objęta przepisami o PPK już z dniem 1 lipca 2019 r. i od tej daty należy liczyć ustawowe terminy na zawarcie umowy o zarządzanie i indywidualnych umów o prowadzenie PPK.

Należy wskazać, że ustawa o PPK przewiduje określone sankcje finansowe za niedopełnienie ww. obowiązków:

 • Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.
 • Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego:
  1) nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  2) nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,
  3) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
  4) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

  – podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Podziel Się z Innymi!