Na stronach OECD opublikowano projekty rozwiązań w ramach tzw Filaru Pierwszego i Filaru Drugiego Działania 1 BEPS (Wyzwania podatkowe wynikające z cyfryzacji – Tax Challenges Arising from Digitalisation).

Filar Pierwszy to działania mające na celu przebudowę międzynarodowego systemu podatku dochodowego i dostosowanie go do nowych modeli biznesowych poprzez zmianę zasad dotyczących alokacji dochodu / miejsca opodatkowania dochodu (nexus). W szczególności, przewidziano w nim przyznanie / rozszerzenie prawa do opodatkowania dochodu tzw. jurysdykcjom rynku (market jurisdiction), tzn. państwom, w których międzynarodowe przedsiębiorstwa sprzedają swoje produkty i usługi lub, w odniesieniu do biznesów wysoko scyfryzowanych, posiadają użytkowników lub / i pozyskują ich dane bądź treści (content). Prawo do opodatkowania miałoby być przyznane w związku z trwałą, aktywną działalnością takich firm w danej jurysdykcji.

Celem wprowadzenia rozwiązań w ramach Filaru Pierwszego jest także pogodzenie zróżnicowanych interesów poszczególnych państw, a także przeciwdziałanie podejmowaniu przez państwa jednostronnych działań, które negatywnie przekładają się na pewność opodatkowania z perspektywy firm wielonarodowych i nie wpisują się w system międzynarodowego prawa podatkowego.

Chociaż kluczowe pojęcia i ogólne zasady Filaru Pierwszego zostały już – w ramach wieloletnich prac – zidentyfikowane, to wiele kwestii nadal będzie wymagało uzgodnienia, od zakresu biznesów podlegających nowym zasadom po metody rozwiązywania sporów międzynarodowych w odniesieniu do niektórych aspektów opodatkowania.

Filar Drugi wprowadza tzw. globalny podatek minimalny, którego celem jest zapewnienie minimalnego poziomu opodatkowania każdego dochodu nawet jeżeli w państwie, z którego pochodzi dochód nie jest on wystarczająco opodatkowany lub korzysta ze zwolnienia.

Podstawowy mechanizm służący temu celowi to tzw. zasada włączenia dochodu (income inclusion rule, IIR) w powiązaniu z zasadą niewystarczająco opodatkowanych płatności (undertaxed payments rule, UTPR). Zasada włączenia dochodu jest oparta na tradycyjnym mechanizmie CFC (zagranicznej spółki kontrolowanej), w ramach której dochód spółki zależnej może być opodatkowany na poziomie wspólnika, jeśli nie jest efektywnie opodatkowany według wymaganej stawki minimalnej w państwie rezydencji spółki zależnej. Zasada niewystarczająco opodatkowanych płatności ma charakter uzupełniający. Obie zasady są łącznie nazywane również GloBE (Global Anti-Base Erosion) i mają mieć zastosowanie w odniesieniu do wielonarodowych przedsiębiorstw, których skonsolidowane roczne przychody przekraczają 750M EUR.

Zgodnie z zapowiedziami OECD prace w zakresie Działania Pierwszego mają zostać sfinalizowane do połowy 2021 roku.

Termin na przesłanie uwag w ramach konsultacji publicznych upływa 14 grudnia 2020, a projekty są dostępne tutaj:

http://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprint-beba0634-en.htm

http://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-two-blueprint.pdf

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!