26 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie (III SA/Wa 1466/19) orzekł, że ograniczenie w odliczeniu kosztów usług niematerialnych dotyczy również odpisów amortyzacyjnych.

W analizowanej sprawie spółka (dalej: Spółka) nabywała za pośrednictwem udziałowca usługi niematerialne bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych i ujmowała ich koszt w wartości początkowej. Niektóre z nabywanych usług mogły być zakwalifikowane jako usługi niematerialne podlegające ograniczeniom z art. 15e ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, z kosztów uzyskania przychodu wyłącza się koszt określonych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych, które przekroczą limit 3 mln zł i 5% podatkowego EBITDA rocznie.

Zdaniem Spółki odpisy amortyzacyjne od takich środków trwałych nie powinny zostać objęte ograniczeniem z art. 15e ustawy o CIT, ponieważ z treści przepisu nie wynika wprost aby ograniczenie obejmowało również odpisy amortyzacyjne. Co więcej, w trakcie procesu legislacyjnego Minister Rozwoju i Finansów wprost wskazał, że  art. 15e ustawy o CIT nie powinno stosować się do usług niematerialnych ujmowanych w wartości początkowej środka trwałego. Dodatkowo, wprowadzony w tym samym czasie art. 15c ustawy o CIT, dotyczący limitu finansowania dłużnego, odnosi się wprost do odpisów amortyzacyjnych, podczas gdy w art. 15e ustawy o CIT takiego bezpośredniego odniesienia nie ma.

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki wskazując, że ograniczenie z art. 15e ustawy o CIT odnosi się do kosztów uzyskania przychodów rozumianych szeroko, a odpisy amortyzacyjne są niczym innym jak kosztami uzyskania przychodów rozłożonymi w czasie. Nie ma wiec powodów, aby w zależności od momentu ujmowania danych wydatków jako koszty uzyskania przychodów rozróżniać traktowanie odpisów amortyzacyjnych od innych kosztów podatkowych.

Co więcej, odnosząc się do analogi pomiędzy art. 15c i art. 15e ustawy o CIT

Sąd wskazał również, że odpisy amortyzacyjne nie są wskazane w katalogu kosztów, które nie podlegają wyłączeniu z art. 15e ustawy o CIT (art. 15e ust. 11 ustawy o CIT). Dodatkowo, wprowadzenie w art. 15c ustawy o CIT odniesienia do odpisów amortyzacyjnych wynikało ze specyfiki tego przepisu i konieczności wprowadzenia pewnych definicji, co w przypadku art. 15e nie było konieczne. Podsumowując, zdaniem WSA, ograniczenie z art. 15e Ustawy o CIT będzie miało również zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych, w skład w których wchodzi koszt określonych usług niematerialnych.

Niestety negatywne interpretacje rozszerzające zakres art. 15e ustawy o CIT pojawiają się coraz częściej. Wątpliwości budzi zwłaszcza zmiana podejścia organów podatkowych w stosunku do stanowiska Ministerstwa Finansów z dnia wprowadzenia przepisów.

Dlatego też warto śledzić linię interpretacyjną i orzeczniczą w tym zakresie.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!