Na podstawie ostatniej nowelizacji ustawy antycovidowej, która weszła w życie 05.01.2021 r. wprowadzono możliwość obniżenia opłaty za użytkowanie wieczyste proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego/stan epidemii w 2020 r. (14.03.2020-31.12,2020, tj. 293/366, tj. o 80,05%) w stosunku do:
opłaty za 2020 r., której termin płatności mija 31.01.2021 r. (stosowne zgłoszenie należy złożyć do 31.01.2021 r.);
– jeżeli opłata za 2020 r. została już zapłacona, to ulga dotyczy opłaty za 2021 r. (termin płatności jest na zasadach ogólnych, tj. do 31.03.2021 r.), w tym przypadku czas na stosowne zgłoszenie jest do 31.03.2021 r.

Zatem jeden podmiot może skorzystać z ulgi jednokrotnie. Nie ma przeszkód, aby do 31.01.2021 r. dokonać opłaty w pełnej wysokości (jeżeli nie było jeszcze zapłaty), a ulgę zastosować w stosunku do opłaty za 2021 r., tj. 2 miesiące później (może być to uzasadnione kwestiami organizacyjnymi lub koniecznością dokładnego obliczenia spadku obrotów).

Warunki:
– dotyczy gruntów Skarbu Państwa;
– grunty są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej;
– wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie Covid-19 (o 15% lub 25% – szczegółowe wytyczne jak obliczać poniżej);
– brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych i ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
– wniesienie zgłoszenia w terminie ze stosownymi oświadczeniami (nie wymaga się dowodów), w tym oświadczeniem o odpowiedzialności karnej;
– jedyny załącznik do zgłoszenia to wypełniony formularz pomocy publicznej w związku z Covid-19.

Organy nie wydają decyzji administracyjnych ani innych potwierdzeń. Należy w terminie wpłacić obniżoną opłatę za użytkowanie wieczyste. Organy mogą następnie weryfikować spełnienie warunków. Ulga stanowi pomoc publiczną w związku z Covid-19 i podlega limitowi 800 tys. EUR. (który dotyczy wszystkich pomocy udzielonych z sekcji 3.1, 3.2 i 3.3). Organy samorządowe mają możliwość wprowadzenia analogicznej ulgi w stosunku do gruntów samorządowych. Z uwagi na terminy, nie można wykluczyć, że stosowne uchwały będą pojawiać się (będą publikowane) po 31.01.2021 r., co wykluczy możliwość zastosowania ulgi w stosunku do opłaty za 2020 r.

Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub

2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!