Ukazało się uzasadnienie pisemne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19). Trybunał uznał za niezgodny z Konstytucją art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie ich przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W ocenie Trybunału przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższą stawką podatku, właściwą dla gospodarczego wykorzystywania, jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia działalności gospodarczej. Teza wyroku dotyczy wszystkich podatników, w tym spółek.

Uzasadnienie wyroku nie odnosi się do szczegółowych przypadków. Otwiera to możliwość szerokiego zastosowania tezy wyroku, tj. do wszystkich nieruchomości i obiektów budowlanych niewykorzystywanych i niemogących być potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności zatem wyrok ma znaczenie względem obiektów budowlanych ze złym stanem technicznym lub objętych różnego rodzaju zakazami działalności (nie można wykluczyć zakazu wynikającego z regulacji antycovidowych). Szersze zastosowanie tezy wyroku mogłoby dotyczyć nieruchomości i obiektów budowlanych przejściowo niewykorzystywanych w biznesie, np. gruntów pod przyszłe inwestycje, miejsc parkingowych, których nie udało się sprzedać deweloperowi przed oddaniem budynku do używania czy obiektów czasowo wyłączonych z działalności w związku ze zmianami profilu działalności. Można spodziewać się, że szczegółowe zakresy zastosowania wyroku Trybunału będą w najbliższych latach dookreślane w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Uznanie, że nieruchomość lub obiekt budowlany nie jest wykorzystywany w biznesie oznacza:

  • w stosunku do gruntów – zastosowanie stawki ok. 2 razy niższej;
  • w stosunku do budynków – zastosowanie stawki ok. 3 razy niższej;
  • w stosunku do budowli – brak opodatkowania.

Powyższy wyrok uzasadnia przeprowadzenie przeglądu lub inwentaryzacji nieruchomych składników majątku pod kątem ich faktycznego wykorzystania już teraz oraz w przeszłości. Wyrok daje podstawę do  zmiany rozliczeń na bieżąco, jak również w stosunku do wszystkich nieprzedawnionych lat podatkowych (do 2016 r. włącznie).

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!