W związku z ostatnim wyrokiem NSA z 06.08.2020 r. (sygn. II FSK 1142/18) można mówić o ugruntowaniu linii orzeczniczej w stosunku do  opodatkowania budowli należących do spółek osobowych 2%-wym podatkiem od nieruchomości.

Spółki osobowe są podatnikami podatku od nieruchomości (PON), m.in. gdy są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub obiektów budowlanych. Istotny w praktyce problem interpretacyjny dotyczy ustalenia podstawy opodatkowania budowli należących do spółek osobowych. Zasadniczo budowle są opodatkowane od ich wartości początkowej brutto stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji dla celów podatków dochodowych. Wyjątkowo, gdy nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa budowli (określona przez podatnika, a więc również spółkę osobową).

Spółki osobowe nie dokonują odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych, nie są też zobowiązane do prowadzenia podatkowej ewidencji środków trwałych. Prawo dokonywania takich odpisów i obowiązek prowadzenia ewidencji spoczywa natomiast na wspólnikach spółek osobowych. W tym świetle powstała wątpliwość, czy dla celów opodatkowania budowli PON, spółki osobowe muszą ustalać podstawę opodatkowania na podstawie danych od wspólników czy też zastosowania może mieć regulacja o wartości rynkowej. W ostatnich latach kwestia była różnie rozstrzygana przez sądy administracyjne. W ostatnim czasie można jednak mówić, że dominuje interpretacja dotycząca wartości rynkowej. Powyższy wyrok NSA prawdopodobnie ostatecznie ugruntuje linię orzeczniczą w tym zakresie (wcześniej podobny wyrok NSA wydał 12.02.2020 r. w sprawie II FSK 730/18).

Powyższa interpretacja jest zasadniczo korzystna dla spółek osobowych, gdyż w wielu przypadkach przyjęcie podstawy opodatkowania budowli jako wartości rynkowej może być korzystniejsze niż oparcie się na wartościach początkowych na podstawie danych od wspólników. Choć oczywiście nie zawsze będzie to korzystniejsza wartość.

Odrębnym zagadnieniem pozostaje właściwe ustalenie zakresu budowli podlegających opodatkowaniu PON. W tym zakresie bowiem trudno mówić o jednolitych liniach interpretacyjnych. MDDP  służy szerokim doświadczeniem w rozstrzyganiu wątpliwości w podatku od nieruchomości.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!