W ostatnio wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdziły, że lokale (wyodrębnione prawnie części budynków) nie są objęte podatkiem minimalnym.
Od początku 2019 r. gruntownie  zmodyfikowano konstrukcję podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego). W szczególności kwota wolna w wysokości 10 mln stanowi aktualnie limit przysługujący podatnikowi jednorazowo (wcześniej dotyczyła każdego budynku). Ponadto od 2019 r. podatkiem minimalnym objęto wszystkie budynki, które są przedmiotem najmu lub umowy o podobnym charakterze.

Kwestia opodatkowania lokali nie miała istotnego praktycznego wymiaru w 2018 r., m.in. z tego powodu, że na ogół wartość lokalu jest mniejsza niż 10 mln zł. Natomiast od 2019 r. kwestia ta nabrała praktycznego znaczenia dla przedsiębiorców (osób fizycznych, jak i prawnych) posiadających lokale na wynajem (mieszkalne, jak i użytkowe) w swoim portfelu nieruchomości.

Regulacja podatku minimalnego referuje jedynie do budynków (brak odniesienia do lokali lub części budynków). Zatem prosta wykładnia językowa przepisów prowadzi do wniosku, że tylko środki trwałe w postaci całych budynków podlegają podatkowi. Takie założenie w praktyce mogłoby jednak być niewystarczające, mając na uwadze tendencję organów podatkowych do stosowania wykładni rozszerzającej przepisów o podatku minimalnym (dotyczy to np. ograniczenia kwoty wolnej 10 mln zł dla grup kapitałowych).
Niemniej w przedmiotowym zakresie, korzystnie dla podatników, organy podatkowe uznają, że lokale nie podlegają podatkowi minimalnemu, tak np. w interpretacjach indywidualnych z 28.08.2019 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.216.2019.1.MO czy z 16.08.2019 r., znak: 0114-KDIP2-1.4010.256.2019.1.JC.

Regulacja podatku minimalnego jest obszarem podlegającym dynamicznym zmianom (od strony legislacji, jak i interpretacji). Wiele kwestii budzących w praktyce wątpliwości nie doczekało się jeszcze oficjalnych rozstrzygnięć. Rozliczenia podatku minimalnego są w konsekwencji często obarczone ryzykiem niepewności. Konieczne jest zatem regularne śledzenie interpretacji, orzecznictwa oraz rozwoju praktyki tego podatku (np. w zakresie wniosków o zwrot podatku minimalnego).

Podziel Się z Innymi!