W 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji [WNI], która miała uczynić całą Polskę jedną specjalną strefą ekonomiczną.

Celem wprowadzenia WNI miało być stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych w Polsce, które przyczyniłoby się do:

  1. rozwoju innowacyjnych dziedzin działalności gospodarczej;
  2. tworzenia nowych stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników;
  3. rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej;
  4. zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług;
  5. rozwoju eksportu;
  6. zahamowania wzrostu zróżnicowań regionalnych.

Modelowo i zgodnie z wyobrażeniami podatników oraz ekspertów, WNI miało funkcjonować  na zasadach analogicznych do specjalnych stref ekonomicznych, z wyjątkiem ograniczeń geograficznych – WNI nie wymaga prowadzenia działalności w konkretnym miejscu w Polsce (obszar SSE).

Podstawą ulgi WNI jest decyzja o udzieleniu wsparcia, będąca odpowiednikiem zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT (odpowiednio art. 21 ust.63b ustawy o PIT), wolne od podatku są dochody podatników uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o CIT (odpowiednio art. 21 ust. 5a ustawy o PIT) takie zwolnienia podatkowe przysługują podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Zgodnie z literalnym brzmieniem tych przepisów, a także z praktyką ukształtowaną przez lata funkcjonowania SSE, zwolniony od podatku powinien być dochód osiągnięty z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.

Niemniej jednak, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej najwyraźniej rozumie przepisy o WNI inaczej, wskazując, że podatnik może stosować  zwolnienie z podatku dochodowego tylko w odniesieniu do „dochodów uzyskanych w związku z realizacją nowej inwestycji”.

Mając na uwadze powyższe, pojawia się następujące pytanie: Co w przypadku, kiedy decyzja o wsparciu będzie wydana na rozwój/ulepszenie istniejącej dotychczas fabryki np. poprzez modernizację będących na jej wyposażeniu maszyn i nie jest możliwe rozróżnienie dochodu z inwestycji już istniejącej od nowej inwestycji czy poprzez budowę/modernizację infrastruktury (np. sieci teleinformatycznej czy zaplecza logistycznego, które same w sobie żadnego wyrobu a zatem dochodu nie wytwarzają ? Czy w takim przypadku podatnik ma prawa do zwolnienia z podatku?

Jak widać problem zauważyło także samo Ministerstwo Finansów zawiadamiając 23 września 2019 r. o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z realizacji nowej inwestycji.

W zawiadomieniu Ministerstwo Finansów przyznaje, że w praktyce stosowania przepisów WNI i zwolnień w podatkach dochodowych pojawiły się wątpliwości co do sposobu ustalania dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania, w przypadku, gdy nowa inwestycja polega na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa oraz gdy jednocześnie taka nowa inwestycja realizowana jest w ramach istniejącej infrastruktury, tj. wykorzystywanej w działalności przedsiębiorcy przed wydaniem decyzji o wsparciu.W konsekwencji czego, Ministerstwo Finansów w ramach tych konsultacji zamierza uzyskać opinie ekspertów na temat ustalenia zakresu i sposobu zwolnienia wynikającego z WNI, które będą dotyczyły w szczególności:

  1. kategorii zdarzeń, które będą powodowały możliwość lub brak możliwości rozdzielenia dochodu z inwestycji istniejącej i nowej inwestycji.
  2. wskazania wytycznych, które są niezbędne do ustalenie ścisłych powiązań ekonomicznych między nową inwestycją a inwestycją istniejącą
  3. ustalenia treści i konstrukcji klauzuli interpretacyjnej, zgodnie z którą zwolnieniu z CIT i PIT podlega dochód zarówno z istniejącej, jak i nowej inwestycji, w przypadku gdy istniejąca i nowa inwestycja są ze sobą ściśle związane w taki sposób, iż nie doszłoby do wytworzenia dochodu, w przypadku rozdzielenia tych inwestycji (istniejącej i nowej).

Konsultacje trwają do 30 września 2019 r., natomiast spotkanie konsultacyjne z osobami i przedstawicielami podmiotów zainteresowanych braniem udziału w konsultacjach odbędzie się 4 października 2019 r.

MDDP będzie reprezentować w konsultacjach swoich Klientów, którzy już się do nas w tej sprawie zgłosili, ale jeżeli maja Państwo jakiekolwiek sugestie czy nowe przypadki, zachęcam do kontaktu.

Bartosz Głowackibartosz.glowacki@mddp.pl

Pozostaje ubolewać jedynie, że organy podatkowe, mając tak bogate i długie doświadczenie na gruncie SSE, sprawiły, że WNI stało się niespodziewanie i ku olbrzymieniu zaskoczeniu przedsiębiorców – rozwiązaniem pełnym dla organów podatkowych problemów.

Podziel Się z Innymi!