Pojawiło się uzasadnienie zeszłorocznego wyroku NSA w sprawie zasad stosowania art. 15e updop (usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych ) i dochody zwolnione – w szczególności tzw. strefowe.

Z uzasadnienia:

  • 15e ust. 1 updop ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych (KUP) określonych kosztów, tzn. ponoszonych na wskazane w przepisie usługi. Dotyczy to kosztów, które przewyższają wskazany limit i są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z krajów stosujących szkodliwą konkurencję.
  • 15e ust. 4 updop przewiduje, że do art. 15e ust. 1 updop stosuje się odpowiednio przepis art. 7 ust. 3 updop, który wskazuje, że przy ustalaniu wysokości dochodu do opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł zwolnionych z podatku.
  • Dochody uzyskane przez przedsiębiorców prowadzących w SSE działalność na podstawie zezwolenia, są wolne od podatku na podstawie art. 17 pkt 34 updop.
  • Problem interpretacyjny w sprawie dotyczył oceny, czy przy ustalaniu wysokości kosztów, które podlegają limitowi na podstawie art. 15e ust. 1 updop należy brać pod uwagę koszty wynikające z działalności na terenie SSE.
  • NSA w wyroku o sygn. akt: II FSK 2568/19 orzekł, że odesłanie do art. 7 ust. 3 updop oznacza, że do wyliczenia limitu i nadwyżki z art. 15e ust. 1 updop nie należy uwzględniać przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest wolny od podatkuco oznacza to, że dochody pochodzące z działalności w SSE nie powinny być uwzględniane do wyliczenia limitu oraz nadwyżki z art. 15e ust. 1 updop.
  • Praktyczna konsekwencja takiej interpretacji może być taka, że do wyliczenia limitu z art. 15e ust. 1 updop, przedsiębiorca, który prowadzi działalność strefową na postawie zezwolenia oraz działalność pozastrefową weźmie pod uwagę tylko przychody i koszty ich uzyskania z działalności pozastrefowej, innymi słowy przychody oraz koszty ich uzyskania z działalności strefowej prowadzonej na podstawie zezwolenia nie są wliczane i nie podlegają limitom przewidzianym w art. 15e ust. 1 updop.

Jeden wyrok to jeszcze za mało, by mówić o linii orzeczniczej. Tym niemniej może okazać się, że przedsiębiorcy osiągający przychody zwolnione, czy to w związku z działalnością prowadzoną na terenie SSE czy na podstawie decyzji o wsparciu będą niebawem mogli zrewidować swoje dotychczasowe rozliczenia.

[II FSK 2568/19] wyrok NSA z 28 grudnia 2020

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!