NSA: do przeliczenia na złote korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej w związku z wystawieniem faktury korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty w korygowanej fakturze.

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z  25 sierpnia 2020 r.  (sygn. akt II FSK 1153/18)  wskazał, że w sytuacji uzyskania przychodu w walucie obcej, który następnie został przeliczony według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli zgodnie z  art. 12 ust. 2 ustawy o CIT, późniejsza korekta przychodu musi odbywać się według kursu, po którym został zaksięgowany przychód dla celów podatkowych. Sąd wyjaśnił, że określając datę powstania przychodu, należy odwołać się do dnia wystawienia faktury korygowanej/pierwotnej, a nie daty faktury korygującej.

Wyrok NSA dotyczy powszechnie występujących sytuacji. Korekty przychodu są następstwem np. udzielenia rabatu, skonta czy zwrotu towarów, czego skutkiem jest wystawienie faktury korygującej. W praktyce można powiedzieć, że zależnie od stosowanego systemu księgowego podatnicy stosują różne kursy walut przy wystawianej fakturze korygującej. I tak na przykład wystawienie faktury korygującej zmniejszającej wynikającej z późniejszego udzielenia rabatu powinno zmniejszyć przychody u sprzedawcy w dacie wystawienia faktury korygującej przeliczonej jednakże po kursie tym samym, który został zastosowany do faktury pierwotnej. Błędem natomiast byłoby przyjęcie kursu sprzed dnia wystawienia faktury korygującej.

NSA wskazał, że art. 12 ust. 3j ustawy o CIT (cyt: „jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca”)  określa tylko okres, w którym należy ująć jako zmniejszenie (zwiększenie) przychodów fakturę korygującą, natomiast nie decyduje o kursie po jakim ma nastąpić przeliczenie rabatu, skonta, czy zwiększenia przychodu w stosunku do faktury pierwotnej. NSA zwrócił uwagę na wymiar ekonomiczny i podkreślił, że przyjęcie odmiennego stanowiska przy potencjalnie wyższym/niższym kursie danej waluty w dniu wystawienia faktury korygującej mogłoby doprowadzić do niedopuszczalnej sytuacji, w której przychód zostałby skorygowany o wyższą/niższą kwotę niż ta, która wynikała z faktury pierwotnej i została przyjęta do rozliczeń podatkowych.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku rozliczenia podatku VAT. Tutaj ustawodawca w przypadku faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania uzależnił datę ujęcia korekty od daty otrzymania faktury korygującej przez odbiorcę korekty. W przypadku korekt zwiększających podstawę opodatkowania obowiązują zasady analogiczne jak dla podatku CIT/PIT (data ujęcia zależy od tego czy korekta jest wynikiem błędu/omyłki). Niemniej jednak w zakresie rozliczenia podatku VAT przy korekcie faktur wystawionych w walutach obcych orzecznictwo jest tożsame z tym prezentowanym powyżej tj. do przeliczania na złote korekty przychodu niezależnie od przyczyny korekty należy stosować kurs waluty, jaki został zastosowany do przeliczenia faktur pierwotnych.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!