W październiku 2019 r. OECD opublikowało kolejny raport dotyczący globalnych rozwiązań w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej. Z raportu wynika, że prace OECD przyspieszają i w 2020 możemy spodziewać się wprowadzenia nowych przepisów dotyczących opodatkowania międzynarodowych przedsiębiorstw działających w sieci.

W styczniu oraz maju 2019 r. OECD przedstawiło projekt rozwiązań prawnych, które mają być odpowiedzią na niedopasowanie obecnych regulacji do działalności gospodarczej prowadzonej w środowisku cyfrowym. Rozwiązania te zostały oparte na dwóch filarach. Pierwszy filar obejmuje zmiany dotyczące zasad ustalenia istnienia stałego zakładu przedsiębiorstwa na terytorium danego kraju oraz reguł przypisania zysku do takiego zakładu. Drugi filar dotyczy zaś wprowadzenia minimalnej stawki globalnego podatku dochodowego od osób prawnych. Dzięki temu organy podatkowe miałyby możliwość nałożenia na przedsiębiorstwo dodatkowego podatku według stawki stanowiącej różnicę pomiędzy minimalną globalną stawką CIT a stawką stosowaną w kraju rejestracji zagranicznego oddziału lub kontrolowanego podmiotu (np. w raju podatkowym). Dodatkowo, możliwe byłoby odmówienie wszelkiego rodzaju ulg, preferencji i zwolnień przy wypłacie pieniędzy do kraju z korzystnym systemem podatkowym.

Opublikowany przez OECD w październiku 2019 r. dokument ma stanowić „propozycję przyspieszenia” międzynarodowych negocjacji w celu zapewnienia odpowiedniego opodatkowania przedsiębiorstw gospodarki cyfrowej. Dotyczy on pierwszego z filarów przedstawionych w pierwszej połowie 2019 r. Jak podkreśla OECD, zakres proponowanych zmian będzie obejmował nie tylko działalność ściśle opartą na technologiach cyfrowych, ale również inne modele biznesowe, których funkcjonowanie w największej mierze opiera się na szeroko pojętej współpracy z konsumentami.

Zgodnie z przedstawionym dokumentem, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim zasad ustalenia warunków, na jakich będzie można uznać, że przedsiębiorstwo powinno płacić podatek na terytorium danego państwa. W tym celu nie będzie konieczności wykazania fizycznej obecności w kraju (istnienia biura lub oddziału), ale wystarczające powinno być osiągnięcie pewnego poziomu przychodów od konsumentów pochodzących z danego państwa.

Aby ustalić kwotę podlegającą opodatkowaniu w danym kraju, wprowadzone zostaną również nowe zasady alokacji zysków. Zgodnie z proponowanymi przepisami, przedsiębiorstwa będą musiały ustalić kwoty zysku rezydualnego przypisanego do danego kraju (na podstawie formuł określonych w przepisach prawa podatkowego) oraz zysku osiągniętego z tytułu wykonywania podstawowych funkcji marketingowych i dystrybucyjnych w danym państwie. Następnie na tej podstawie określana będzie kwota podlegająca opodatkowaniu w poszczególnych jurysdykcjach.

Jak zwrócono uwagę w dokumencie, oczekuje się, że ostateczny kształt przepisów w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej powinien zostać ustalony do końca stycznia 2020 r., a cały pakiet nowych przepisów (obejmujący również minimalny podatek od dochodów przedsiębiorstw międzynarodowych) ma wejść w życie w 2020 r.

Obecnie trwają konsultacje dotyczące przedstawionego raportu. Zainteresowane podmioty mogą przesyłać swoje komentarze do dokumentu do 12 listopada bieżącego roku.

Podziel Się z Innymi!