W najnowszym projekcie zmian przepisów o podatkach dochodowych przewiduje się również rozwiązania mające ułatwić życie  podatnikom. Do takich zmian należy  możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji. Niestety takie rozwiązanie będzie ograniczone do określonych sytuacji i obarczone pewnymi warunkami.

Kopią certyfikatu rezydencji będzie mógł posłużyć się płatnik w stosunku do płatności wypłacanych na rzecz  zagranicznego kontrahenta świadczącego tylko określony katalog usług. Usługi, o których mowa to:

  • świadczenia doradcze,
  • księgowe, badania rynku,
  • usługi prawne,
  • usługi reklamowe,
  • zarządzania i kontroli,
  • przetwarzania danych,
  • usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
  • gwarancji i poręczeń,

a także świadczenia o podobnym charakterze. Omawiane rozwiązanie nie znajdzie zatem zastosowania do należności z tytułu odsetek i dywidend.

Ponadto, w projektowanych przepisach jest mowa o limicie rocznych należności wypłacanych do danego podmiotu. Limit ten określono na poziomie 10.000 zł, a więc na relatywnie niską kwotę, tym bardziej, że nie wiąże się tego limitu z jednym konkretnym źródłem, ale z ogólną pulą należności wypłacanych dla danego kontrahenta.

Trzecim warunkiem, niezbędnym do tego, aby kopia certyfikatu rezydencji została zaakceptowana, jest jej wiarygodność. Warunek ten jest podyktowany tym, że kopia certyfikatu nie musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez doradcę podatkowego, radcę prawnego, czy adwokata. W nowych przepisach jest mowa o tym, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Tak nieprecyzyjnie sformułowany warunek może być tłem do sporów z organami podatkowymi, gdyż to czy kopia certyfikatu rezydencji jest wiarygodna zależeć będzie od subiektywnej oceny urzędnika.

Projektowane przepisy dotyczą certyfikatów wydawanych w formie papierowej. Organy podatkowe powinny zatem (tak jak dotychczas) akceptować certyfikaty wydawane w formie elektronicznej, o ile państwo rezydencji podatnika wydaje te dokumenty w takiej formie.

Pomimo ograniczeń, proponowane zmiany należy potraktować jako ułatwienie i przynajmniej częściowe rozwiązanie dotychczasowych problemów. Niemniej, w związku z dodatkowymi warunkami, płatnik w miarę możliwości powinien posługiwać się oryginalnym dokumentem. Pozwoli to uniknąć ewentualnych wątpliwości.

Podziel Się z Innymi!