1 lipca opublikowano wspólne oświadczenie 130 państw w zakresie nowych ram reformy międzynarodowego prawa podatkowego wynikającej z potrzeby dostosowania kluczowych zasad tego prawa do dzisiejszych realiów ekonomicznych, tak, aby międzynarodowe korporacje płaciły podatek w tych państwach, w których faktycznie osiągają dochód.

Proponowane rozwiązanie opiera się na dwóch filarach.

Pierwszy filar dotyczy przedsiębiorstw prowadzących działalność scyfryzowaną i przewiduje zmianę zasad podziału prawa do opodatkowania ich dochodu pomiędzy poszczególne państwa. Nowe zasady będą dotyczyły korporacji osiągających najwyższe globalne przychody – powyżej 20 miliardów EUR i o dochodowości powyżej 10%. Przewidują one alokację części dochodu (Amount A) do tych państw, w których korporacja osiąga min. 1M EUR przychodów, niezależnie od fizycznej obecności. Przypisywanie przychodów do danej jurysdykcji będzie bazować na miejscu, w którym towary lub usługi są wykorzystywane lub konsumowane – mają w tym zakresie powstać wytyczne w odniesieniu do poszczególnych typów transakcji.

Projekt przewiduje również m.in. mechanizm eliminacji podwójnego opodatkowania, a także mechanizmy zapobiegania sporom i ich rozwiązywania, tak, aby zapewnić korporacjom, których będą dotyczyć nowe zasady możliwą pewność i przewidywalność ich stosowania. Z tej perspektywy konieczna jest również koordynacja stosowania filaru pierwszego z już teraz obowiązującym w niektórych państwach podatkiem od usług cyfrowych.

Implementacja rozwiązania do wewnętrznych systemów prawnych ma zostać dokonana w drodze wielostronnej umowy międzynarodowej (multilateral instrument), która ma zostać opracowana w 2022 r. i zacząć mieć zastosowanie od 2023 r.

Filar drugi przewiduje wprowadzenie tzw. globalnego podatku minimalnego w celu eliminacji konkurencji pomiędzy państwami w obszarze podatku dochodowego. Stawka podatku minimalnego miałaby wynosić co do zasady 15% i miałaby zastosowanie do międzynarodowych korporacji o przychodach przekraczających 750M EUR, przy czym państwa mogłyby ją stosować także do grup o niższych przychodach, posiadających na ich terytorium siedzibę główną.

Filar drugi opierałby się na zasadach GloBE (Global anti-Base Erosion rules), tzn:

  • zasadzie włączenia dochodu (Income Inclusion Rule (IIR), która nakłada dodatkowy podatek na spółkę centralną w związku z niskim opodatkowaniem jej spółek zależnych;
  • zasadzie płatności opodatkowanych zbyt nisko (Undertaxed payment rule (UTPR), na podstawie której w odniesieniu do płatności podlegających zbyt niskiemu opodatkowaniu wprowadzono by zakaz ujmowania w kosztach uzyskania przychodów.

Dodatkowo, zasada podlegania opodatkowaniu (subject to tax rule) pozwalałaby państwu źródła na nałożenie podatku u źródła na płatność do podmiotów powiązanych, które byłyby opodatkowane poniżej stawki minimalnej.

Zgodnie z zasadami GloBE, dodatkowy podatek byłby kalkulowany w odniesieniu do dochodu, który nie jest efektywnie opodatkowany zgodnie ze stawką minimalną na poziomie danej jurysdykcji.

Zgodnie z przedstawionym planem, nowe zasady miałyby mieć zastosowanie od 2023 r.

Finalizacja prac dotyczących planu implementacji zapowiadana jest na październik 2021 r.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!